Mở rộng


TRA CỨU KÍCH THƯỚC LỖ BAN

www.vantuong.vn
KÍCH THƯỚC
Kích thước cần kiểm tra:

KẾT QUẢ SƠ BỘ

  Nhỏ hơn 2cm Nhỏ hơn 1cm Số yêu cầu Lớn hơn 1cm Lớn hơn 2cm
Kích thước (cm) 0 0 0 1 2
Theo thước Lỗ Ban 42.9 cm Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Bảo Kho-Tốt
Theo thước Lỗ Ban 38.8 cm Phúc Tinh-Tốt Phúc Tinh-Tốt Phúc Tinh-Tốt Cập Đệ-Tốt Tài Vượng-Tốt
Theo thước Lỗ Ban 52.0 cm Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Trung Tín-Tốt

BẢNG SỐ RƠI VÀO CUNG TỐT TRONG CẢ 03 LỌAI THƯỚC LỖ BAN KỂ TRÊN (mm)
200
1320
2340
3400
3910
210
1330
2350
3410
4100
220
1340
2360
3600
4110
230
1520
2540
3650
4460
470
1530
2550
3660
4470
480
1540
2560
3670
4480
810
1550
2600
3680
4670
1050
2100
2610
3690
4680
1060
2110
2620
3700
4690
1070
2120
2800
3850
4740
1080
2130
2810
3860
4880
1250
2140
2820
3870
4930
1260
2310
2830
3880
4940
1270
2320
3380
3890
4950
1280
2330
3390
3900
4960