Mở rộng
Thư viện văn bản

STT

Tên văn bản

Tóm tắt nội dung

Ghi chú

1

Luật xây dựng số  16/2003/QH11

Hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ.

Tải về

2

Luật đấu thầu  số 61/2005/QH11

Hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu.

Tải về

3

Luật đất đai số 13/2003/QH11

Chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Tải về

4

Luật nhà ở số  56/2005/QH11

Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý

Tải về

5

Luật kinh doanh BĐS  số 63/2006/QH11

Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ

Tải về

6

Luật số 38/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Tải về

7

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Luật xây dựng về quản lý chất lượng công trình Xây Dựng

Tải về

8

Nghị định số  49/2008/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP

Tải về

9

Nghị định số  16/2005/NĐ-CP

Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải về

10

Nghị định số  88/2009/NĐ-CP

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất,  QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

11

Nghị định số  121/2013/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng.

Tải về

12

Thông tư  số :  24 /2009/TT-BXD

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Tải về

13

Thông tư số:   12 /2005/TT-BXD

Quản lý chất lượng công trình xây dựng  và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng

Tải về

14

Nghị định số :  153/2007/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Tải về

15

Thông tư số:   13 /2008/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Tải về

16

UBND TP.HCM quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM

Quy định về kiến trúc nhà liền kề trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP.HCM

Tải về

17

UBND TP.HCM quyết định 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM

Sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 135/2007/QĐ– UBND TP.HCM

Tải về

18

UBND TP.HCM quyết định số: 68/2010/QĐ-UBND

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM

Tải về

19

UBND TP.HCM Quyết định số : 19/2009/QĐ-UBND

Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Tải về

20

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng

Quy định chính phủ về cấp phép xây dựng.

Tải về